Таблиця Alt-кодів

Таблиця Alt-кодів

Дуже багато символів, яких немає на клавіатурі, можна ввести за допомогою спеціальних Alt-кодів. Тобто, якщо утримувати клавішу Alt і при цьому набрати спеціальний код, то на екрані з'явиться потрібний символ. Наприклад:

  • Щоб набрати знак @ (собака) потрібно використовувати Alt+64;
  • Щоб набрати знак § (параграф) потрібно використовувати Alt+21;
  • Щоб набрати знак ° (градус) потрібно використовувати Alt+0176;
  • Щоб набрати знак < (меньше) потрібно використовувати Alt+0167;
  • Щоб набрати знак > (більше) потрібно використовувати Alt+60;

Також, за допомогою Alt-кодів можна ввести знаки (літери та символи), які є на клавіатурі.

Зміст:

  1. Таблиця символів на клавіатурі (моя шпаргалка)
  2. Повна таблиця Alt-кодів
  3. Таблиця Alt-кодів (англійська розкладка)
  4. Таблиця Alt-кодів (російська розкладка)

Таблиця символів на клавіатурі (моя шпаргалка)

Символ
Розшифровка
Переклад
Як ввести на російській (українській) клавіатурі
` acute, back quote, grave, grave accent, left quote, open quote гравіс, лапки, зворотний машинописний апостроф Alt+96
~ tilde тильда Alt+126
! exclamation mark, exclamation point, bang знак оклику Alt+33
@ at or at symbol ет, комерційне ет, "собака" Alt+64
# octothorpe, number, pound, sharp, hash октоторп, решітка, дієз Alt+35
$ dollar sign знак долара Alt+36
% percent відсоток Alt+37
^ caret, circumflex циркумфлекс, знак вставки Alt+94
& ampersand, and амперсанд Alt+38
* asterisk, star астеріск, зірочка, знак множення Alt+42
( open parenthesis ліва, відкрита кругла дужка Alt+40
) close parenthesis права, закрита кругла дужка Alt+41
- hyphen, minus, dash мінус, дефіс Alt+45
short (medium) dash Коротке (середнє) тире Alt+0150
dash (long) Тире (довге) Alt+0151
_ underscore знак підкреслення Alt+95
= equals знак рівності (дорівнює) Alt+61
+ plus плюс Alt+43
[ open or left square bracket ліва, відкрита квадратна дужка Alt+91
] close or right square bracket права, закрита квадратна дужка Alt+93
{ open or left curly brace ліва, відкрита фігурна дужка Alt+123
} close or right curly brace права, закрита фігурна дужка Alt+125
; semicolon крапка з комою Alt+59
: colon двокрапка Alt+58
' apostrophe, single quote машинописний апостроф, одинарна лапка Alt+39
" quote, quotation mark лапки Alt+34
, comma кома Alt+44
. period, dot крапка Alt+46
/ forward slash слеш, коса риска, знак дробу Alt+47
< less than, open or left angle bracket ліва, відкрита кутова дужка, знак менше Alt+60
> greater than, close or right angle bracket права, закрита кутова дужка, знак більше Alt+62
? question mark знак питання Alt+63
\ backslash зворотний слеш, зворотна коса риска Alt+92
| pipe, vertical bar вертикальна риса Alt+124
§ section параграф Alt+21
° degree градус Alt+0176

У таблиці наведено назви символів на клавіатурі. Особисто я іноді забуваю деякі назви цих знаків, тому для мене ця шпаргалка дуже корисна.

Звичайно ж це не повна таблиця символів, і в ній немає довідки про те, як вводити серця, або смайлики. Їх я не часто набираю з клавіатури.

Для тих хто хоче набрати серце, знак чоловіка, або жінки з клавіатури, або будь-який інший знак, нижче надано повну таблицю символів.

Повна таблиця Alt-кодів

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+1 Alt+21 § Alt+41 ) Alt+61 = Alt+81 Q Alt+101 e Alt+121 y
Alt+2 Alt+22 Alt+42 * Alt+62 > Alt+82 R Alt+102 f Alt+122 z
Alt+3 Alt+23 Alt+43 + Alt+63  ? Alt+83 S Alt+103 g Alt+123 {
Alt+4 Alt+24 Alt+44 , Alt+64 @ Alt+84 T Alt+104 h Alt+124 |
Alt+5 Alt+25 Alt+45 - Alt+65 A Alt+85 U Alt+105 i Alt+125 }
Alt+6 Alt+26 Alt+46 . Alt+66 B Alt+86 V Alt+106 j Alt+126 ~
Alt+7 Alt+27 Alt+47 / Alt+67 C Alt+87 W Alt+107 k Alt+127
Alt+8 Alt+28 Alt+48 0 Alt+68 D Alt+88 X Alt+108 l Alt+128 А
Alt+9 Alt+29 Alt+49 1 Alt+69 E Alt+89 Y Alt+109 m Alt+129 Б
Alt+10 Alt+30 Alt+50 2 Alt+70 F Alt+90 Z Alt+110 n Alt+130 В
Alt+11 Alt+31 Alt+51 3 Alt+71 G Alt+91 [ Alt+111 o Alt+131 Г
Alt+12 Alt+32 пробіл Alt+52 4 Alt+72 H Alt+92 \ Alt+112 p Alt+132 Д
Alt+13 Alt+33 ! Alt+53 5 Alt+73 I Alt+93 ] Alt+113 q Alt+133 Е
Alt+14 Alt+34 " Alt+54 6 Alt+74 J Alt+94 ^ Alt+114 r Alt+134 Ж
Alt+15 Alt+35 # Alt+55 7 Alt+75 K Alt+95 _ Alt+115 s Alt+135 З
Alt+16 Alt+36 $ Alt+56 8 Alt+76 L Alt+96 ` Alt+116 t Alt+136 И
Alt+17 Alt+37 % Alt+57 9 Alt+77 M Alt+97 a Alt+117 u Alt+137 Й
Alt+18 Alt+38 & Alt+58 : Alt+78 N Alt+98 b Alt+118 v Alt+138 К
Alt+19 Alt+39 ' Alt+59 ; Alt+79 O Alt+99 c Alt+119 w Alt+139 Л
Alt+20 Alt+40 ( Alt+60 < Alt+80 P Alt+100 d Alt+120 x Alt+140 М
Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+141 Н Alt+161 б Alt+181 Alt+201 Alt+221 Alt+241 ё
Alt+142 О Alt+162 в Alt+182 Alt+202 Alt+222 Alt+242 Є
Alt+143 П Alt+163 г Alt+183 Alt+203 Alt+223 Alt+243 є
Alt+144 Р Alt+164 д Alt+184 Alt+204 Alt+224 р Alt+244 Ї
Alt+145 С Alt+165 е Alt+185 Alt+205 Alt+225 с Alt+245 ї
Alt+146 Т Alt+166 ж Alt+186 Alt+206 Alt+226 т Alt+246 Ў
Alt+147 У Alt+167 з Alt+187 Alt+207 Alt+227 у Alt+247 ў
Alt+148 Ф Alt+168 и Alt+188 Alt+208 Alt+228 ф Alt+248 °
Alt+149 Х Alt+169 й Alt+189 Alt+209 Alt+229 х Alt+249
Alt+150 Ц Alt+170 к Alt+190 Alt+210 Alt+230 ц Alt+250 ·
Alt+151 Ч Alt+171 л Alt+191 Alt+211 Alt+231 ч Alt+251
Alt+152 Ш Alt+172 м Alt+192 Alt+212 Alt+232 ш Alt+252
Alt+153 Щ Alt+173 н Alt+193 Alt+213 Alt+233 щ Alt+253 ¤
Alt+154 Ъ Alt+174 о Alt+194 Alt+214 Alt+234 ъ Alt+254
Alt+155 Ы Alt+175 п Alt+195 Alt+215 Alt+235 ы Alt+255 нерозривний
пробіл
Alt+156 Ь Alt+176 Alt+196 Alt+216 Alt+236 ь Alt+256 Ā
Alt+157 Э Alt+177 Alt+197 Alt+217 Alt+237 э Alt+257 ā
Alt+158 Ю Alt+178 Alt+198 Alt+218 Alt+238 ю Alt+258 Ă
Alt+159 Я Alt+179 Alt+199 Alt+219 Alt+239 я Alt+259 ă
Alt+160 а Alt+180 Alt+200 Alt+220 Alt+240 Ё Alt+260 Ą

Таблиця Alt-кодів (англійська розкладка)

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+0127 пусто Alt+0144 пусто Alt+0160 нерозривний
пробіл
Alt+0176 ° Alt+0192 À Alt+0208 Ð Alt+0224 à Alt+0240 ð
Alt+0128 Ђ Alt+0145 Alt+0161 ¡ Alt+0177 ± Alt+0193 Á Alt+0209 Ñ Alt+0225 á Alt+0241 ñ
Alt+0129 пусто Alt+0146 Alt+0162 ¢ Alt+0178 ² Alt+0194 Â Alt+0210 Ò Alt+0226 â Alt+0242 ò
Alt+0130 Alt+0147 Alt+0163 £ Alt+0179 ³ Alt+0195 Ã Alt+0211 Ó Alt+0227 ã Alt+0243 ó
Alt+0131 y Alt+0148 Alt+0164 ¤ Alt+0180 ´ Alt+0196 Ä Alt+0212 Ô Alt+0228 ä Alt+0244 ô
Alt+0132 Alt+0149 Alt+0165 ¥ Alt+0181 µ Alt+0197 Å Alt+0213 Õ Alt+0229 å Alt+0245 õ
Alt+0133 Alt+0150 Alt+0166 ¦ Alt+0182 Alt+0198 Æ Alt+0214 Ö Alt+0230 æ Alt+0246 ö
Alt+0134 Alt+0151 Alt+0167 ! Alt+0183 · Alt+0199 Ç Alt+0215 × Alt+0231 ç Alt+0247 ÷
Alt+0135 Alt+0152 ˜ Alt+0168 ¨ Alt+0184 ¸ Alt+0200 È Alt+0216 Ø Alt+0232 è Alt+0248 ø
Alt+0136 Alt+0153 Alt+0169 © Alt+0185 ¹ Alt+0201 É Alt+0217 Ù Alt+0233 é Alt+0249 ù
Alt+0137 Alt+0154 š Alt+0170 ª Alt+0186 º Alt+0202 Ê Alt+0218 Ú Alt+0234 ê Alt+0250 ú
Alt+0138 Š Alt+0155 Alt+0171 «  Alt+0187  » Alt+0203 Ë Alt+0219 Û Alt+0235 ë Alt+0251 û
Alt+0139 Alt+0156 œ Alt+0172 ¬ Alt+0188 ¼ Alt+0204 Ì Alt+0220 Ü Alt+0236 ì Alt+0252 ü
Alt+0140 Œ Alt+0157 пусто Alt+0173 ­­н Alt+0189 ½ Alt+0205 Í Alt+0221 Ý Alt+0237 í Alt+0253 ý
Alt+0142 Ž Alt+0158 ž Alt+0174 о Alt+0190 ¾ Alt+0206 Î Alt+0222 Þ Alt+0238 î Alt+0254 þ
Alt+0143 Џ Alt+0159 Ÿ Alt+0175 ¯ Alt+0191 ¿ Alt+0207 Ï Alt+0223 ß Alt+0239 ï Alt+0255 ÿ

Таблиця Alt-кодів (російська розкладка)

Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ Alt-код Символ
Alt+0127 пусто Alt+0144 ђ Alt+0160 нерозривний
пробіл
Alt+0176 ° Alt+0192 А Alt+0208 Р Alt+0224 а Alt+0240 р
Alt+0128 Ђ Alt+0145 Alt+0161 Ў Alt+0177 ± Alt+0193 Б Alt+0209 С Alt+0225 б Alt+0241 с
Alt+0129 Ѓ Alt+0146 Alt+0162 ў Alt+0178 І Alt+0194 В Alt+0210 Т Alt+0226 в Alt+0242 т
Alt+0130 Alt+0147 Alt+0163 Ј Alt+0179 і Alt+0195 Г Alt+0211 У Alt+0227 г Alt+0243 у
Alt+0131 ѓ Alt+0148 " Alt+0164 ¤ Alt+0180 ґ Alt+0196 Д Alt+0212 Ф Alt+0228 д Alt+0244 ф
Alt+0132 Alt+0149 Alt+0165 Ґ Alt+0181 µ Alt+0197 Е Alt+0213 Х Alt+0229 е Alt+0245 х
Alt+0133 Alt+0150 Alt+0166 ¦ Alt+0182 Alt+0198 Ж Alt+0214 Ц Alt+0230 ж Alt+0246 ц
Alt+0134 Alt+0151 Alt+0167 § Alt+0183 · Alt+0199 З Alt+0215 Ч Alt+0231 з Alt+0247 ч
Alt+0135 Alt+0152 пусто Alt+0168 Ё Alt+0184 ё Alt+0200 И Alt+0216 Ш Alt+0232 и Alt+0248 ш
Alt+0136 Alt+0153 Alt+0169 © Alt+0185 Alt+0201 Й Alt+0217 Щ Alt+0233 й Alt+0249 щ
Alt+0137 Alt+0154 љ Alt+0170 Є Alt+0186 є Alt+0202 К Alt+0218 Ъ Alt+0234 к Alt+0250 ъ
Alt+0138 Љ Alt+0155 Alt+0171 «  Alt+0187  » Alt+0203 Л Alt+0219 Ы Alt+0235 л Alt+0251 ы
Alt+0139 Alt+0156 њ Alt+0172 ¬­ Alt+0188 ј Alt+0204 М Alt+0220 Ь Alt+0236 м Alt+0252 ь
Alt+0140 Њ Alt+0157 ќ Alt+0173 ­­- Alt+0189 Ѕ Alt+0205 Н Alt+0221 Э Alt+0237 н Alt+0253 э
Alt+0142 Ћ Alt+0158 ћ Alt+0174 ® Alt+0190 ѕ Alt+0206 О Alt+0222 Ю Alt+0238 о Alt+0254 ю
Alt+0143 Џ Alt+0159 џ Alt+0175 Ї Alt+0191 ї Alt+0207 П Alt+0223 Я Alt+0239 п Alt+0255 я

Main Menu