Пріоритети операторів VBA

Пріоритети виконання операцій в VBA. Урок №25

Якщо у виразі використовується більше одного оператора, то обчислення значення цього виразу регламентується правилами пріоритету виконання операцій (див. таблицю нижче).

Якщо у виразі використовуються оператори, які мають однаковий пріоритет, вони виконуються послідовно, зліва направо.

Якщо вираз містить знаки операцій із різних категорій, то VBA виконує операції у наступному порядку:

  1. Арифметичні операції і конкатенація.
  2. Операції порівняння.
  3. Логічні операції.

Пріоритетність операторів VBA

Оператор Назва Пріоритет

Арифметичні оператори та конкатенація

^ Зведення в ступінь 1
*, / Множення і ділення 2
\ Ділення без залишку 3
Mod Залишок 4
+, - Додавання і віднімання 5
& Конкатенація 6

Оператори порівняння

= Дорівнює 7
<> Не дорівнює 8
< Меньше 9
> Більше 10
<= Меньше або дорівнює 11
>= Більше або дорівнює 12
Like Порівняння рядкових виразів 13
Is Перевірка ідентичності посилань на об'єкти 14

Логічні оператори

Not Логічне НІ 15
And Логічне І 16
Or Логічне АБО 17
Xor Логічне виключне АБО 18
Eqv Логічна еквівалентність 19
Imp Логічна імплікація 20

Оператори з меншим значенням виконуються першими.

Для зміни пріоритетності використовують дужки.

Частина виразу вкладена у дужки обчислюється в першу чергу, незалежно від пріоритету операторів.

У виразі може бути скільки завгодно рівнів дужок, але всі вони обов'язково мають бути парними.

Якщо дужки вкладені одна в одну, то обчислення починається з самого внутрішнього рівня.

Main Menu